ایران
"boosterpump" 1 مورد
بوستر پمپ دور متغير ابارا

بوستر پمپ دور متغير ابارا

boosterkar20 حمیدحسنی
1397/5/15 9:31:39

بوستر پمپ دور متغير ابارا،مناسب سيستم آبرساني و آبياري. جهت 8 طبقه/ 25 واحد توضيحات بوسترپمپ دورمتغ ... بوستر پمپ دور متغير ابارا،مناسب سيستم آبرساني و آبياري. جهت 8 طبقه/ 25 واحد توضيحات بوسترپمپ دورمتغ