ایران
"VeriLook SDK" 3 مورد
 نرم افزارهای کامپیوتر  40-ک

نرم افزارهای کامپیوتر 40-ک

الیت کامپیوتر
1393/12/24 21:36:02

Synopsys TCAD Sentaurus 2008 Synopsys Tcad Taurus MD vC-2009.06 Linux Synopsys Tcad Taurus TS4 v ... Synopsys TCAD Sentaurus 2008 Synopsys Tcad Taurus MD vC-2009.06 Linux Synopsys Tcad Taurus TS4 v

 نرم افزارهای  14-غ (باسال جدید آنها)

نرم افزارهای 14-غ (باسال جدید آنها)

اینتل سیستم
1393/12/24 12:12:01

Synopsys ESP-CV 2008 Synopsys Fammos TX 2008 Synopsys Formality 2008 Synopsys FPGA v2010.03 Li ... Synopsys ESP-CV 2008 Synopsys Fammos TX 2008 Synopsys Formality 2008 Synopsys FPGA v2010.03 Li

  نرم افزارهاي CAD,CAM,,EDA

نرم افزارهاي CAD,CAM,,EDA

اليت کامپيوتر
1397/6/14 8:51:18

نرم افزارهاي CAD,CAM,,EDA: 3D3.Solutions.KScan3D.1.0 3D3.Solutions.Leios.Mesh.3.0 3Data.Expert.v10 ... نرم افزارهاي CAD,CAM,,EDA: 3D3.Solutions.KScan3D.1.0 3D3.Solutions.Leios.Mesh.3.0 3Data.Expert.v10