ایران
"گروت فروش گروت سیمانی گروت سیمانی پر کردن فضای خالی بتن" 1 مورد
فروش گروت سیمانی grout

فروش گروت سیمانی grout

مجید حایری زاده
1397/11/27 14:02:45

گروت سیمانی 1BC گروت های سیمانی برای تزریق و پر کردن فضاهای خالی زیر صفحه ستون ها و حتی شکاف های کوچ ... ه 10 دقیقه کاهش میابد و مقاومتی در حدود 620 کیلوگرم بر سانتی متر مربع خواهد داشت. نوع سوم این محصول