ایران
"آهک هنرمند" 1 مورد
فروش آهک

فروش آهک

مجید حایری زاده
1398/4/23 9:26:22

آهک زنده به صورت پودر و پاکت: این آهک با آسیاب کردن آهک کلوخه بدست می آید به علت میل ترکیبی شدید این ... به صورت پودر و پاکت: این آهک با آسیاب کردن آهک کلوخه بدست می آید به علت میل ترکیبی شدید این نوع آهک